คะแนนย้อนหลัง กสพท ปีการศึกษา 2550 - 2553

ตามที่กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ได้ดาเนินการจัดสอบ และได้ประกาศผลรายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปี การศึกษา 2553 ดังที่ได้ทราบกันไปแล้นั้น กสพท. ขอแจ้งคะแนนสูงสุดและต่าสุด ของปีการศึกษา 2550, 2551, 2552 และปี การศึกษา 2553 ของแต่ละสถาบัน ดังนี้


Credit : http://blog.eduzones.com/rangsit/51254

คณะ / สถาบัน ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2552
สูงสุด ต่ำสุด เฉลี่ย สูงสุด ต่ำสุด เฉลี่ย
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
65.4889 58.7089 60.2971 59.2410 55.3832 56.4607
คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
83.0400 66.6022 71.3231 79.1271 63.7365 68.0435
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
64.1156 60.0956 61.3604 63.5977 56.6813 58.1922
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
63.0022 59.4733 60.7258 60.3714 56.2991 57.9535
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
59.5506 57.7222 58.3824 56.3704 54.4771 55.1650
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
77.4333 62.7920 64.5166 70.3279 59.9980 61.4500
คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล
81.5867 64.0422 68.6623 75.4859 61.1929 64.6537
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
59.3156 54.3533 56.3014 56.1792 52.7669 54.0876
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
62.8164 58.9822 60.4226 63.1458 56.1257 57.7341
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
65.2444 58.1978 59.6301 59.6190 54.9986 56.3167
วิทยาลัยแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 68.3422 61.0467 62.2185 60.8438 58.1810 59.2014
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
(ชาย)
62.4395 56.9756 58.8163 63.0155 54.7018 56.4087
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
(หญิง)
63.6911 58.8244 60.2204 60.6632 55.3927 56.6014
คณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
77.5489 60.7933 64.2239 68.6273 59.2545 62.0291
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
63.5933 59.0067 60.2431 63.2952 56.8508 58.3905
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
60.6956 57.7711 58.5620 60.5951 54.3651 55.6746
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
57.8222 56.5395 57.1318 56.2021 53.4624 54.3741
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
60.1756 57.5981 58.5828 59.5356 55.7769 56.5830
คณะ / สถาบัน ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2552
สูงสุด ต่ำสุด เฉลี่ย สูงสุด ต่ำสุด เฉลี่ย
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
66.7124 57.1147 59.0573 60.8221 56.4865 57.9536
คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
79.9443 64.9279 69.1792 80.0218 64.4645 68.6779
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
61.6957 57.4708 59.382 62.8908 58.7854 60.2982
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
67.5764 57.8107 59.7259 64.3343 58.5408 60.0740
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
57.0629 54.7547 55.7315 59.4339 54.6169 55.9414
คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
69.1278 60.9532 62.7279 71.4371 61.2151 62.9565
คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล
80.7615 61.9972 65.3684 75.9694 62.2972 65.9714
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต
66.4987 49.3559 53.5066 58.3422 46.8814 50.3496
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
63.1862 57.2907 58.8825 64.7426 57.6295 59.6471
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
61.7954 54.5935 56.869 63.8094 55.4519 57.3826
วิทยาลัยแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 64.8282 59.2246 60.3977 65.7345 59.1913 60.7214
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
(ชาย)
63.403 55.5637 57.4427 63.3514 53.9422 57.0103
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
(หญิง)
61.7778 55.6083 57.5035 61.1788 56.7246 59.0295
คณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
71.9217 61.6482 64.0073 ไม่มีข้อมูล
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
65.2381 58.8357 60.4126 ไม่มีข้อมูล
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล