ด้วยรัฐบาลราชอาณาจักรโมร็อกโกมีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษาไทยประจำปีการศึกษา 2558-2559 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สถาบันเทคนิคและอาชีวศึกษา ณ ราชอาณาจักรโมร็อกโก จำนวน 15 ทุน รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ทางเว็บไซต์ www.amci.ma www.enssup.gov.ma และ www.men.gov.ma โดยผู้สนใจสมัครรับทุนดังกล่าวต้องนำส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 319 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2558

ระเบียบการ