โควตา 28 จังหวัด ศิลปากร 2554


เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ ที่ให้มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค มีบทบาทในการพัฒนาภูมิภาคของตนในด้านต่างๆ

ประกอบกับมหาวิทยาลัยศิลปากรต้องการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของนักเรียนที่ศึกษาอยู่ตามโรงเรียนและวิทยาลัยต่างๆ ในเขตภูมิภาคตะวันตก ภาคกลางและภาคใต้ตอนบนของประเทศจำนวน 28 จังหวัดคือ ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง กาญจนบุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท2554 ราชบุรี ลพบุรีสมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรีสิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทองและจังหวัดอุทัยธานี ให้ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้น

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษารายละเอียดและวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้มหาวิทยาลัยศิลปากรดำเนินการจัดสอบวิชาหลักและคัดเลือกของแต่ละคณะวิชา สำหรับนักเรียนที่สมัคร

มหาวิทยาลัยศิลปากรดำเนินการจัดสอบวิชาหลักและ/หรือวิชาเฉพาะบางรายวิชา แล้วนำมาพิจารณาตามเกณฑ์การสอบ

คัดเลือกของแต่ละคณะวิชา สำหรับนักเรียนที่สมัครคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ยกเว้นสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และสาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม) ต้องสมัครสอบวิชา 73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะศึกษาศาสตร์ ต้องสมัครสอบวิชา 75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครูในการสอบครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2553 (เดือนตุลาคม) ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ

 

รับสมัครวันที่ 18 สิงหาคม ถึง 17 กันยายน

 

คณะวิชาและจำนวนรับ

คณะวิชา จำนวนรับ/คน

3.1 คณะอักษรศาสตร์ 325

3.2 คณะศึกษาศาสตร์ 130

3.3 คณะวิทยาศาสตร์ 300

3.4 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 125

3.5 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 360

3.6 คณะวิทยาการจัดการ 270

3.7 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 140

รวมทั้งสิ้น 1,650

รายละเอียดทั้งหมด