รับตรง โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2559

เปิดรับสมัคร 17 สิงหาคม ถึง 15 กรกฎาคม 2559

ระเบียบการ

หน้าเว็บไซต์หลัก http://dbs.csc.ku.ac.th:8080/Admission/