รับตรง+โควตา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554
รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครนักศึกษา ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2554
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2554
หลักเกณฑ์คณะเภสัชศาสตร์

 

ตารางประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

รอบที่ วันสุดท้ายในการสมัคร(ในแต่ละรอบ) วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
1 28 ก.ค. 2553 30 ก.ค. 2553
2 29 ส.ค. 2553 31 ส.ค. 2553
3 28 ก.ย. 2553 30 ก.ย. 2553
4 27 ต.ค. 2553 29 ต.ค. 2553
5 28 พ.ย. 2553 30 พ.ย. 2553

ตารางกำหนดการสอบสัมภาษณ์

รอบที่ วันสอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ณ หน่วยประสานงานฯ กรุงเทพ ฯ
1 2 - 4 ส.ค. 2553 5 ส.ค. 2553
2 1 - 3 ก.ย. 2553 6 ก.ย. 2553
3 4 - 6 ต.ค. 2553 7 ต.ค. 2553
4 1 - 3 พ.ย. 2553 4 พ.ย. 2553
5 1 - 3 ธ.ค. 2553 7 ธ.ค. 2553
หมายเหตุ
  • สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สอบรอบละ 3 วัน
  • สอบสัมภาษณ์ ณ หน่วยประสานงานกรุงเทพมหานคร สอบรอบละ 1 วัน
  • หน่วยประสานงานฯ กรุงเทพมหานคร อาคาร SM Tower ชั้น 19 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท โทร. 0 2298 0244 - 5

กำหนดการ (เฉพาะหลักสูตรเภสัชศาสตร์)

กำหนดการ วัน/เดือน/ปี
รับสมัคร 1 ก.ค. - 25 ต.ค. 2553
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 30 พ.ย. 2553
สอบสัมภาษณ์ / สอบเพื่อประเมินทัศนคติต่อวิชาชีพ 6 ธ.ค. 2553
ประกาศผล / ยืนยันสิทธิ์ 6 ธ.ค. 2553

กำหนดการ (เฉพาะหลักสูตรแพทยศาสตร์)

กำหนดการ วัน/เดือน/ปี
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต 1 ก.ค. 2553 - 3 ก.ย. 2553
ชำระเงินค่าสมัครและส่งเอกสารการสมัคร 6 ก.ย. 2553
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 17 ก.ย. 2553

สอบข้อเขียน

      - การสอบความรู้พื้นฐาน

 

      - การสอบวิชาเฉพาะ

 

 

3 ต.ค. 2553

30 ต.ค. 2553

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน 24 พ.ย. 2553
กิจกรรมค่ายวิชาการ สอบสัมภาษณ์ ทดสอบสุขภาพจิต 9 - 12 ธ.ค. 2553
ประกาศผลการคัดเลือกขั้นสุดท้าย 17 ธ.ค. 2553


เว็บไซต์หลัก    http://smd.wu.ac.th/