SPU : ร่วมแสดงความยินดี...! อาจารย์วิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม เป็นตัวแทนประเทศไทยนำเสนอบทความวิจัยด้านการเรียนการสอน ในการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ASAIHL

SPU :  ร่วมแสดงความยินดี...! อาจารย์วิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม เป็นตัวแทนประเทศไทยนำเสนอบทความวิจัยด้านการเรียนการสอน  ในการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ASAIHL ประเทศกัมพูชา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ขอแสดงความยินดี กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา กอเจริญ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (Engineering Sripatum)ในโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการนำเสนอบทความวิจัย ด้านการเรียนการสอน เรื่อง “Using a Fipped Classroom Teaching Technique and Social Network to promote the Student Learning Outcome form an Electrical Engineering Course” ในการประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ASAIHL ระหว่างวันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2558   ณ  Build Bright University, ประเทศกัมพูชา  ซึ่งนับเป็นคณาจารย์อีกท่านหนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ทุ่มเทในการพัฒนางานวิจัยด้านการเรียนการสอน เพื่อนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง http://www.spu.ac.th/…/2…/10/26/flipped-classroom-asaihl2015

#SPU #SRIPATUM #ม.ศรีปทุม #ศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #dak59

**เครดิต ภาพจาก อ.เก่ง ภูวนัย วรรณสอน / TCL SPU