จำนวนบัณฑิตและผู้กรอกแบบสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี
รุ่นปีการศึกษา 2557 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(สรุปผลการสำรวจครั้งที่ 1 ณ  1 พฤศจิกายน 2558)

จะมีการติดตามสรุปผลสำรวจอีกครั้ง สถิติการหางานทำน่าจะดีขึ้นกว่านี้

กลุ่มทำงาน/ไม่ทำงานได้หัก ไม่ประสงค์ทำงาน+ศึกษาต่อออกไปแล้วนะครับ