กำหนดการติวในกรุงเทพฯ
กำหนดการ ติวสอบตรง 54 (กรุงเทพฯ)
อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร 1 ชั้น 5) มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
วัน เดือน ปี เวลา คณะ  
8 ต.ค. 53 07.00 – 08.00 น. รับลงทะเบียน สมัครได้ที่นี่
08.00 - 12.00 น. ติวทฤษฎีศิลป์
12.00 – 13.00 น. รับลงทะเบียน สมัครได้ที่นี่
13.00 – 17.00 น. ติวคณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
9 ต.ค. 53 07.00 – 08.00 น. รับลงทะเบียน สมัครได้ที่นี่
08.00 - 12.00 น. ติวคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
12.00 – 13.00 น. รับลงทะเบียน สมัครได้ที่นี่
13.00 – 17.00 น. ติวคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ม.ธรรมศาสตร์
10 ต.ค. 53 07.00 – 08.00 น. รับลงทะเบียน สมัครได้ที่นี่
08.00 – 17.00 น. ติวแพทย์ กสพท.
วิชาที่จัดติวและกำหนดการติวส่วนภูมิภาค
กำหนดการ ติวสอบตรง 54 (ส่วนภูมิภาค)
***สถานที่ติวในแต่ละจังหวัดทางโครงการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
วิชาที่จัดติว จังหวัดที่จัดติว กำหนดการ  
- ติวคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
- ติวคณะพาณิชยศาสตร์
  และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์
- ติวแพทย์ กสพท.
เชียงใหม่ : 4-5 ก.ย. 53 ดูกำหนดการ สมัครได้ที่นี่
พิษณุโลก : 4-5 ก.ย. 53 ดูกำหนดการ สมัครได้ที่นี่
อุบลราชธานี : 11-12 ก.ย. 53 ดูกำหนดการ สมัครได้ที่นี่
อุดรธานี : 11-12 ก.ย. 53 ดูกำหนดการ สมัครได้ที่นี่
ขอนแก่น : 18-19 ก.ย. 53 ดูกำหนดการ สมัครได้ที่นี่
นครราชสีมา : 18-19 ก.ย. 53 ดูกำหนดการ สมัครได้ที่นี่
ชลบุรี : 25-26 ก.ย. 53 ดูกำหนดการ สมัครได้ที่นี่
ภูเก็ต : 25-26 ก.ย. 53 ดูกำหนดการ สมัครได้ที่นี่
นครศรีธรรมราช : 2-3 ต.ค. 53 ดูกำหนดการ สมัครได้ที่นี่
หาดใหญ่ : 2-3 ต.ค.. 53 ดูกำหนดการ สมัครได้ที่นี่