เงินเดือนครู

อัตราดังนี้ ครูผู้ช่วย ขั้นต่ำชั่วคราว 7,940 บาท ขั้นต่ำ 8,700 บาท ขั้นสูง 16,840 บาท
คศ.1 ขั้นต่ำชั่วคราว 8,130 บาท ขั้นต่ำ 11,930 บาท ขั้นสูง 29,700 บาท
คศ.2 ขั้นต่ำชั่วคราว 12,530 บาท ขั้นต่ำ 15,410 บาท ขั้นสูง 36,020 บาท
คศ.3 ขั้นต่ำชั่วคราว 12,530 บาท ขั้นต่ำ 18,910 บาท ขั้นสูง 50,550 บาท
คศ.4 ขั้นต่ำ 23,230 บาท ขั้นสูง 59,770 บาท คศ.5 ขั้นต่ำ 28,550 บาท ขั้นสูง 66,480 บาท

ส่วนร่างบัญชีอัตราเงินวิทยฐานะฯ จำแนกเป็นเงินวิทยฐาะตำแหน่งครู ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษารวมถึงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่ก.ค.ศ.กำหนด มีอัตรา ดังนี้ วิทยฐานะชำนาญการ 3,500 บาท วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 5,600 บาท วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 9,900 บาท และวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ 15,600 บาท โดยในส่วนของวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ เป็นการขยายเพดานจาก 13,000 บาท เป็น 15,600 บาท

 

หลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนครู

1. ผู้ขอต้องยื่นคำขอและเสนอรายงานตามแบบที่ ก.ค.ศ.กำหนด

2. คุณสมบัติของผู้ขอ

2.1 ผู้ที่ขอให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.2 ต้องดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือเจ้าหน้าที่บริหาร การศึกษา ซึ่งรับเงินเดือนอันดับ คศ.1 มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และรับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.2

2.2 ผู้ที่ขอให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 ต้องดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือเจ้า หน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งรับเงินเดือนอันดับ คศ.2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำของอันดับ คศ.3

3. ผู้ขอต้องผ่านการประเมิน ดังนี้

3.1 ความประพฤติ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

3.2 ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชำนาญการหรือความเชี่ยวชาญการปฏิบัติงาน

3.3 คุณภาพของผลงานที่ปฏิบัติและแนวคิดเพื่อพัฒนางาน

4. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่ผ่านการประเมินจะต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน แต่ละคนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 สำหรับการขอให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.3 และไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 สำหรับการขอให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.2

5. การอนุมัติให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแล้วแต่กรณี เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยมีผลก่อนวันที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนได้รับคำขอ

สำหรับวิธีการประเมินนั้นกำหนดให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาหรือ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแล้วแต่กรณี เป็นผู้ตั้งกรรมการประเมินบุคคล จำนวน 3 คน

 

Credit : http://www.oknation.net/  (เนื้อหาบางส่วน)