เห็นหัวข้อคงสงสัยว่า ผมเขียนเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์อะไร
       ความจริงก็คือ ผมต้องการช่วยเรื่องการเรียนให้กับผู้ที่ไม่ต้องการไปกวดวิชา แต่ให้กวดวิชาด้วยตัวเอง ด้วยวิธีการที่ไม่มีอะไรซับซ้อน เพียงแต่เริ่มต้นให้ดำเนินรอยตามข้อเสนอของผมเท่านั้นแหละครับ
       วิธีการทำการซ้อมสอบเพื่อให้สอบได้คะแนนสูง
       
        ข้อแรก ให้นำเอาตำราที่เรียนออกมาพินิจพิจารณาให้ถี่ถ้วน ว่าท้ายเล่มมีคำถามอะไรหรือไม่ และในแต่ละบท ให้ลองอ่านทุกประโยคหรือทุกย่อหน้าว่า มีอะไรพอที่จะตั้งเป็นคำถามและคำตอบได้หรือไม่ ถ้ามีคำถาม ให้เขียนคำถามใส่กระดาษเล็กๆไว้ ทำอย่างนี้ไว้ในแต่ละบท ได้กี่คำถามก็รวมกันไว้ จงหาคำถามให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
       
        ข้อสอง นำคำถามทั้งหมดมาใส่ไว้ในกล่องกระดาษหรือกล่องอะไรก็ได้ และดูว่าในแต่ละวิชาที่เราจะสอบนั้นเป็นข้อสอบแบบไหน อัตนัยหรือปรนัย แต่ไม่ว่าเป็นแบบไหน ตอนนี้อย่าไปสนใจ
       
        สิ่งแรกก็คือ เราต้องอ่านหนังสือสองรอบ เพื่ออ่านเอาเรื่อง ให้เข้าใจ การอ่านนี้สำคัญมาก และจะมีผลมาก
       
        ข้อสาม การสอบจริงในวิชานั้นๆ มีเวลาเท่าใด หานาฬิกาปลุกมาใช้หนึ่งเรือน เช่น ถ้าสอบหนึ่งชั่วโมงให้ตั้งนาฬิกาปลุกไว้หนึ่งชั่วโมง ถ้าสองชั่วโมงก็ตั้งตามนั้น
       
        ข้อสาม เตรียมตัวสอบหนึ่งอาทิตย์ ห้ามท่องหนังสือโดยเด็ดขาด นี่สำคัญที่สุด
       
        ๓.๑ ให้อ่านหนังสือที่เราจะเตรียมสอบนั้น(อย่าให้เวลาเตรียมสอบให้ใกล้การสอบจริงๆ) โดยจะต้องอ่าน ๓ รอบ
       
        ๓.๒ รอบแรกให้อ่านโดยละเอียด อ่านช้าๆ ทำความเข้าใจให้ได้
       
        ๓.๓ รอบสอง ให้อ่านโดยเร็วขึ้นกว่าการอ่านอ่านช้า ไม่ต้องสนใจว่าจะเข้าใจทั้งหมด
       
        ๓.๔ รอบสาม ให้อ่านให้เร็วที่สุดเท่าที่จะอ่านได้ สะดุดตรงไหน กาไว้แล้วอ่านต่อเร็วๆ สะดุดใหม่ กาไว้ อ่านต่อ สะดุดกาไว้ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ
       
        หลังจากนั้นมาดูว่า ตรงที่เราสะดุดนั้น เป็นที่เราไม่เข้าใจหรือเป็นเพราะจังหวะการอ่าน
       
        ถ้าเป็นเพราะเราไม่เข้าใจ ให้เขียนคำถามจากย่อหน้านั้นไว้ ๕ คำถาม ทุกย่อหน้าที่สะดุด
       
        ทั้งหมดนี้เป็นกรรมวิธีเตรียมการสอบในหนังสือที่เราจะสอบถ้ามีหนังสือมากกว่าหนึ่งเล่มที่เราต้องอ่านเพื่อสอบ ก็ทำทุกเล่มเพื่อที่จะใช้ในการซ้อมสอบ
       
       ทำอย่างนี้ไปจนครบหนังสือที่เราจะต้องอ่านในการสอบจริงทั้งหมด
       ขั้นตอนในการซ้อมสอบ
       
        ๑.เลิกท่องหรืออ่านหนังสือ
       
        ๒.พักผ่อนด้วยการหาอย่างอื่นทำ เช่นดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมส์จะช่วยสมาธิ
       
        ๓.นอนหลับอย่างพอเพียง
       
       ห้องสอบ
       
        ๑.ตั้งนาฬิกา กดเวลาเมื่อลงมือทำข้อซ้อมสอบ
       
        ๒.สมุด ปากกา ดินสอ พร้อม
       
        ๓.หาห้องที่มีอากาศถ่ายเท เงียบ และเรามีสมาธิ
       
        ๔.กินอาหารอย่างพอเพียง
       
        ๕.ตั้งสติ มีสมาธิ
       
       ลงมือซ้อมสอบ
       
        แม้ว่าการสอบจริงจะออกเป็นแบบปรนัย แต่เราจะลองซ้อมโดยเขียนตามความเข้าใจ โดยให้เอาคำถามที่รวบรวมมาในกล่องทั้งหมด เขย่ารวมกันไป
       
        ถ้าคำถามมีเท่าไร สมมติว่า ๕ ข้อในหนึ่งชั่วโมง ก็หยิบออกมา ๕ ข้อ
       
        เมื่อกดนาฬิกาให้เดินแล้ว
       
       อย่างเพิ่งเริ่มต้นทำข้อซ้อมสอบ ให้ใช้เวลาครู่หนึ่ง อ่านคำถามที่เราจดมา ให้ละเอียด
       
       แล้วลงมือทำ อย่างน้อยพยายามเขียนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
       
        เมื่อหมดเวลาให้หยุดเขียน พยายามซื่อตรงกับเวลา
       
       การตรวจข้อซ้อมสอบ
       
        ให้คะแนนข้อละ ๒๐ จะได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ จาก ๕ ข้อ
       
       ถ้าตอบผิดให้ลบออก ๒ คะแนน ทุกจุดที่ผิด
       
       สะกดผิด หรือ เขียนหวัดจนอ่านไม่ออก ลบออก ๑ คะแนน
       
        ข้อบกพร่องอื่นๆ เล็กๆ น้อยๆ ๑ คะแนน
       
       รวมคะแนนว่าได้เท่าไร ให้ลบ ๕ คะแนน เป็นค่าที่เราเรียกว่า
       ประเมินต่ำเข้าไว้และเผื่อ
       
       สะเพร่าหรือเลินเล่อ เวลาสอบจริง
       
       เนื่องจาก อาจมีคำถามเหลืออยู่ ให้เว้น ๑ อาทิตย์ แล้ว เลือกคำถามที่เหลือมาทำจนครบ
       
       ทำอย่างนี้ เท่ากับว่า เรารู้ทุกคำถามคำตอบในวิชานี้แล้ว
       
        ให้ทำทุกวิชา จนเรารู้หมด
       
        เวลาสอบจริง จะพบว่า เขาถามอะไรมา เราทำได้หมด และทำได้โดยกะเวลาได้ด้วย
       
        ผู้เขียนใช้วิธีนี้ จนสอบได้เกรด เอทุกวิชามาแล้ว
       
        หวังว่านักเรียนนักศึกษาจะสามารถทำได้ และได้เกรด เอ ได้เกียรตินิยมทุกคนด้วยนะครับ

 

Credit  ผู้จัดการรายสัปาดาห์