ที่มา "การศึกษาวันนี้"
 
  ผู้เขียน : ภรณ์
:: ทุนเพชรยอดมงกุฏชิงเงินและเหรียญทองคำ
เปิดรับสมัครตั้งแต่้วันนี้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2553 สมัครได้ที่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดเทพศิรินทร์

 
คลิกเพื่อดูรูปใหญ่
 
 
 

 
         โครงการเพชรยอดมงกุฎ ทุนพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7 เปิดรับสมัครตั้งแต่้วันนี้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2553  สมัครได้ที่ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 โทร.0-2621-5801-4 ต่อ 301, 302, 333 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และดาวน์โหลดระเบียบการแข่งขัน และใบสมัครได้ที่http://www.obec.go.th,
http://www.debsirin.ac.th และ http://www.romchatra.com
         การส่งใบสมัคร ส่งที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ ถนนกรุงเกษม แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบฯ
กรุงเทพมหานคร 10100 ไม่เกินวันที่ 15 ตุลาคม 2553 (โดยพิจารณาจากวันประทับตราไปรษณีย์)
ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงโรงเรียนเทพศิรินทร์ 1466 ถนนกรุงเกษม
แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
         คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
         1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนในช่วงชั้นที่สมัครเข้าแข่งขัน คือเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนใน
ช่วงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1-3) ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 4-6) ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) หรือช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) ในปีการศึกษา 2553 ทุกสังกัดทั่วประเทศ
         2. ผู้เข้าแข่งขันผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษารับรอง
         เงื่อนไข
         1. การกรอกใบสมัคร ขอให้กรอกด้วยการพิมพ์
         2. นักเรียนที่เข้าสอบแข่งขันจะต้องมีบัตรประจำตัวนักเรียนที่ติดรูปถ่าย
         3. งด การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
         4. ห้ามนำโทรศัพท์มือถือ เข้าห้องแข่งขัน
         เกณฑ์การแข่งขัน
         1. การแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎเป็นการแข่งขันประเภทบุคคล
         2. การแข่งขันแบ่งเป็น 4 ช่วงชั้น คือ ในช่วงชั้นที่ 1 (ประถมศึกษาปีที่ 1-3) ช่วงชั้นที่ 2
(ประถมศึกษาปีที่ 4-6) ช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3) และช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6)
         3. โรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าแข่งขันได้ทั้ง 4 ช่วงชั้น ช่วงชั้นละไม่เกิน 3 คน และมีผู้บริหารสถานศึกษารับรอง (ตามรายละเอียดในใบสมัคร)
         4. การแข่งขันแบ่งเป็น 3 รอบ คือ
         4.1 รอบคัดเลือกเพชร (รอบที่ 1) โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนเข้าแข่งขัน ช่วงชั้นละ
ไม่เกิน 3 คน
         4.2 รอบเจียระไนเพชร (รอบที่ 2) ให้นักเรียนจากรอบที่ 1 ทุกคนเข้าแข่งขันทำ
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านพระพุทธศาสนา คณะกรรมการคัดเลือกจะจัดลำดับคะแนนสูงสุดและรองลงมาตามลำดับ ลำดับที่ 1-10 แต่ละช่วงชั้นจะได้รับการคัดเลือกให้เข้าแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) ลำดับรองลงมา 11-50 คน จะได้รับรางวัลชมเชยทุนการศึกษา 1,000 บาท ส่วนผู้ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการแข่งขันลำดับที่ 51-100 คน จะได้รับเกียรติบัตร
         4.3 รอบเพชรยอดมงกุฎ (รอบที่ 3) นักเรียนที่เข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ ช่วงชั้นละ 10 คน
ต้องแสดงความสามารถด้านพระพุทธศาสนา ซึ่งเน้นหลักการปฏิบัติ การนำไปใช้ในการดำรงชีวิต โดยการตอบปัญหาบนเวที คณะกรรมการจะจัดลำดับคะแนนนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด และรองลงมาตามลำดับ เพื่อรับทุนการศึกษาพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎทุนการศึกษาพระพรหมเมธี
         ระยะเวลาและสถานที่ใช้ในการแข่งขัน กำหนดแข่งขัน ช่วงชั้นที่ 1 - 2 แข่งขันวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2553 ช่วงชั้นที่ 3 - 4 แข่งขันวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
         รางวัลทุนการศึกษาแต่ละช่วงชั้น ดังนี้
         รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง (ทองคำแท้) ทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท
พร้อมโล่และเกียรติบัตร
         รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (เหรียญเงิน) ทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 7,000 บาท
พร้อมโล่และเกียรติบัตร
         รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (เหรียญทองแดง) ทุนการศึกษาจำนวน 1 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท
พร้อมโล่และเกียรติบัตร
         รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ ทุนการศึกษา จำนวน 7 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
         รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา จำนวน 40 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
         รางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 50 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร

 

Download  http://www.debsirin.ac.th/upload-files/uploadfile/133/745c096394ccc9a3ea34f614302e5512.pdf