เจาะลึก Admissions 59 : สรุปแนวโน้มคะแนนตามกลุ่มคณะ/สาขา !!

ภาพรวมคะแนนลดลง เพราะ GAT PAT2 PAT3 PAT4 PAT5 ลดลง
O-NET เปลี่ยนเกณฑ์ กลุ่มคณะ/สาขา ระดับบนเป็นบวกอาจจะทำให้คะแนนขึ้น
O-NET เปลี่ยนเกณฑ์ กลุ่มคณะ/สาขา ระดับบนเป็นลบ เพราะเด็กได้คะแนนในวิชาหลักน้อยกว่าคะแนนกลุ่มศิลปะ พละ การงาน ดังนั้นคะแนนอาจจะลดลง แต่ปีนี้ O-NET ภาพรวมก็คะแนนขึ้น หักลบกันไปอาจจะลดลงสัก 3 คะแนน


- ทันตะ ลดลง   250-650 คะแนน เด็กซิ่วคือปัจจัยหลักที่ทำให้คะแนนไม่ลงเยอะ >..<
- เภสัช ลดลง  600-1000 คะแนน
- พยาบาล เทคนิคการ กายภาพ สาสุข วิทย์สุขภาพ ลดลง 500-1000 คะแนน 
- สัตวแพทย์ ลดลง 400-850 คะแนน
- วิทยาศาสตร์  คะแนนลดลง 300-800 คะแนน
- วิศวะ คะแนนลดลง  300-800 คะแนน
- สถาปัตย์ คะแนนลดลง  400-800 คะแนน
-บริหาร เศรษฐศาสตร์ คะแนนลดลง   0-300 คะแนน
- มนุษย์และสังคมสงเคราะห์ GAT 50 ลดลง  800-1200 คะแนน
- มนุษย์และสังคมสงเคราะห์ GAT 30 PAT1  ลดลง  0-300 คะแนน
- มนุษย์และสังคมสงเคราะห์ ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น  ลดลง  0-300 คะแนน
- มนุษย์และสังคมสงเคราะห์ จีน  เพิ่มขึ้น 200 ถึง ลดลง 200 คะแนน
- ศึกษาศาสตร์ PAT5 30  ลดลง 400 - 950 คะแนน
- ศึกษาศาสตร์ PAT2  ลดลง  500-1000 คะแนน
-ศึกษาศาสตร์ PAT1 ลดลง  300-700 คะแนน


เป็นแค่ภาพรวมคณะ/สาขา  ให้ดูองค์ประกอบอื่นๆด้วย
- ต้องดูจำนวนรับ
- คะแนนต่ำสุด
- เกณฑ์คัดเลือกคะแนนต่ำสุดมีการเปลี่ยนแปลงไหม

ระวัง
- แม้ภาพรวมคะแนนจะลดลงแต่คะแนนบางสาขา/สถาบันจะมีเพิ่มขึ้น
- เช่นกลุ่มสาขานี้ 40 คณะ ลดลง 4 คณะ
- ดังนั้นอันดับ 4 ต้องเพื่อคะแนนไว้เสมอ

ตัวอย่างองค์ประกอบอื่น
+ 1718 คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน   คะแนนน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับอันเนื่องมาจากเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ PATจีน เปลี่ยนไปจากที่เคยกำหนดไว้สูงถึง 180  ลดเหลือแค่ 120 คะแนนเท่านั้น คะแนนขึ้นแน่นอนแล้วหละ
+ วิศวะลาดกระบัง หลายสาขาลุ้นคะแนนลดลง หลักพันเพราะจำนวนรับเพิ่มขึ้นจาก 5เป็น 10 หรือ 20 คนในหลายสาขา