รับตรง ม.ราชภัฎสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กำหนดการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2554 โดยวิธีการสอบคัดเลือก ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  1. หลักสูตรที่จะเปิดรับสมัครและจำนวนที่รับเข้าศึกษา

            หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) จำนวน 35 คน

            หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) โครงการพิเศษ 5 คน

            หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.) จำนวน 36 คน

            หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) จำนวน 100 คน

  1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

            หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)

            กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต หรือสำเร็จ

การศึกษาจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต

            ไม่มีความผิดปกติทางร่างกาย และจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน และ

การประกอบอาชีพ

            หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) โครงการพิเศษ

            สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาพยาธิวิทยา สาขาพยาธิวิทยาคลินิก สาขาเซลล์วิทยา  สาขาโลหิตวิทยาและธนาคารเลือดหรือสาขาใกล้เคียง ไม่มีความผิดปกติทางร่างกาย และจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน และการประกอบอาชีพ

            หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.)

            กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต หรือสำเร็จการศึกษาจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิตไม่มีความผิดปกติทางร่างกาย และจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน และการประกอบอาชีพ

 

             หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต (ส.บ.)

            กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือชั้นเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าไม่มีความผิดปกติทางร่างกาย และจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน และการประกอบอาชีพ

 

 

  1. การรับสมัคร

ผู้สมัครสามารถ ดาวน์โหลดใบสมัครทาง http://www.bsru.ac.th หรือ

http://sci.bsru.ac.th หรือเลือกเมนูจากเว็บไซต์สาขาวิชาที่ต้องการสมัครแต่ละสาขาวิชา

  1. การยื่นใบสมัคร

        ผู้สมัครต้องตรวจสอบตัวเองว่ามีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ 2 หรือไม่  หากตรวจ

พบว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงกับสาขาวิชาที่กำหนดจะไม่มีสิทธิเข้าศึกษา การยื่นใบสมัครได้ 2 วิธี

                                        4.1  โดยการโหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ http://sci.bsru.ac.th หรือ http://www.bsru.ac.th ให้ฝากเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครจำนวน 500 บาท เข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ชื่อบัญชี เทคนิคการแพทย์/แพทย์แผนไทย/สาธารณสุข เลขที่บัญชี   401-976304-7  ส่งใบสมัคร และใบฝากเงินถึง สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  1061 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี  เขตธนบุรี  กทม. 10600 โดยส่งได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2553- 17 มกราคม 2554 (ดูจากการประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง)

        4.2  สมัครด้วยตนเอง ณ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2553- 17  มกราคม 2554 เวลา 8.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.bsru.ac.th/picnew/sci-regis2554.rar