คณะอักษรศาสตร์คัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาโดยวิธีดังต่อไปนี้
    1. ใช้คะแนนสอบวัดความรู้เพื่อสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.)

ผลสอบ O - NET
  1. วิชาภาษาไทย
  2. วิชาสังคมศึกษา
  3. วิชาภาษาอังกฤษ
โดยคิดเป็นค่าน้ำหนักคะแนน ร้อยละ 30
 
ผลสอบ GAT ความถนัดทั่วไป
  โดยคิดเป็นค่าน้ำหนักคะแนนร้อยละ 70 ทั้งนี้เลือกใช้คะแนนสอบของ
  ครั้งที่ดีที่สุดของการสอบประจำปี พุทธศักราช 2553 หรือครั้งที่
1/2554

    2. การสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้ได้รับการประกาศว่ามีสิทธิสอบสัมภาษณ์)


จำนวนนักศึกษาที่รับเข้า 175 คน
แบ่งเป็น 3 กลุ่มภาษาดังนี้
      1. ภาษาเกาหลี   35 คน
      2. ภาษาจีน        70 คน
      3. ภาษาญี่ปุ่น     70 คน
หมายเหตุ คณะอักษรศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้รับเข้าศึกษาแต่ละกลุ่ม
               ตามความเหมาะสม


ระยะเวลาการรับสมัคประมาณเมษายน-พฤษภาคม 2554


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่งานบริการการศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โทรศัพท์ 034-256709

 

เว็บไซต์หลัก ของทางคณะ http://www.arts.su.ac.th/depart/Asia/Asia.php