ประกาศรับสมัครนิสิตเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียนหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตร ๖ ปี) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้สมัครต้องศึกษาวิธีการสมัคร และกรอกข้อมูลการสมัครที่เว็บไซต์ http://service.buu.ac.th
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

องค์ประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา
๔.๑ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ร้อยละ ๑๐
(๑) สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ใช้ผลการเรียน
๕ ภาคเรียน
(๒) สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ใช้ผลการ
เรียนที่สำเร็จการศึกษา
๔.๒ คะแนนผลการสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
ที่มีอายุความไม่เกิน ๒ ปี
(๑) คะแนนสอบ GAT ความถนัดทั่วไป ร้อยละ ๓๐
(๒) คะแนนสอบ PAT๑ ความถนัดทางคณิตศาสตร์ ร้อยละ ๒๐
(๓) คะแนนสอบ PAT๒ ความถนัดทางวิทยาสศาสตร์ ร้อยละ ๔๐
๔.๓ สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ผ่าน/ไม่ผ่าน
ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกทุกขั้นตอน ได้แก่ การสอบสัมภาษณ์ และการตรวจร่างกาย

 

จำนวนคนรับ  40  คน

 

ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษาแบบเหมาจ่ายรายภาคเรียน
๑๓.๑ ภาคต้นและภาคปลาย ภาคเรียนละ ๔๐,๐๐๐ บาท
๑๓.๒ ภาคฤดูร้อน ๒๐,๐๐๐ บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  http://service.buu.ac.th/pharmacy54.pdf