Update รับตรง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2560

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญตรี ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการพิเศษปีการศึกษา 2559