ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ และภาษาอังกฤษ (MDX
คลิกดูรายละเอียดที่นี่
 **********************************************************
โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD02)
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
 (CPIRD) และ 
โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (
ODOD)
คลิกดูรายละเอียดที่นี่
 ***************************************************************
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ (DTX
คลิกดูรายละเอียดที่นี่