ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา Admission 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
ในระบบกลาง Admissions ประจำปีการศึกษา 2559

หน้าประกาศผล http://admission.cuas.or.th/passintv59/