มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
 เข้าศึกษาต่อใน 37 สาขาวิชา  จำนวนทั้งสิ้น 1470 คน

เปิดรับสมัคร 1 สิงหาคม ถึง 15 กันยายน 2559
สอบคัดเลือก 22-23 ตุลาคม 2559