มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสุตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 80 คน

คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษา ชั้น ม.6 สายวิทย์-คณิต
- GPAX ขั้นต่ำทุกวิชา 2.75
- ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
- ดัชนีมวลกาย ระหว่าง 18-25

เปิดรับสมัครสอบ  1 สิงหาคม ถึง 29 กันยายน 2559