เปิดค่าตอบแทน “สาธารณสุข” ใต้เกณฑ์ฉบับใหม่ทุกวิชาชีพ

 ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายฉบับ 11 ที่ปรับปรุงมาจากฉบับ 8 ให้มีความเหมาะสมขึ้น และลดความเหลื่อมล้ำลง โดยทุกวิชาชีพจะใช้เกณฑ์พื้นที่ 6 ระดับ และ 3 ช่วงอายุราชการเหมือนกันนั้น 
       
       รายละเอียดค่าตอบแทนที่วางไว้ของแต่ละวิชาชีพตามพื้นที่และอายุราชการมีดังนี้
       
       1. แพทย์/ทันตแพทย์
       1.1 อายุราชการปีที่ 1 - 3 แบ่งเป็น
       พื้นที่ชุมชนเมือง ได้ค่าตอบแทน 10,000 บาท
       พื้นที่ปกติระดับ 1 - 3 ได้ค่าตอบแทน 10,000 บาท
       พื้นที่เฉพาะกลุ่ม 1 ได้ค่าตอบแทน 20,000 บาท
       พื้นที่เฉพาะกลุ่ม 2 ได้ค่าตอบแทน 30,000 บาท
       
       1.2 อายุราชการปีที่ 4 - 10 แบ่งเป็น
       พื้นที่ชุมชนเมือง ได้ค่าตอบแทน 12,000 บาท
       พื้นที่ปกติระดับ 3 ได้ค่าตอบแทน 15,000 บาท
       พื้นที่ปกติระดับ 2 ได้ค่าตอบแทน 20,000 บาท
       พื้นที่ปกติระดับ 1 ได้ค่าตอบแทน 30,000 บาท
       พื้นที่เฉพาะกลุ่ม 1 ได้ค่าตอบแทน 40,000 บาท
       พื้นที่เฉพาะกลุ่ม 2 ได้ค่าตอบแทน 50,000 บาท
       
       1.3 อายุราชการปีที่ 11 ขึ้นไป แบ่งเป็น
       พื้นที่ชุมชนเมือง ได้ค่าตอบแทน 15,000 บาท
       พื้นที่ปกติระดับ 3 ได้ค่าตอบแทน 20,000 บาท
       พื้นที่ปกติระดับ 2 ได้ค่าตอบแทน 25,000 บาท
       พื้นที่ปกติระดับ 1 ได้ค่าตอบแทน 40,000 บาท
       พื้นที่เฉพาะกลุ่ม 1 ได้ค่าตอบแทน 50,000 บาท
       พื้นที่เฉพาะกลุ่ม 2 ได้ค่าตอบแทน 60,000 บาท

       
       2. เภสัชกร
       2.1 อายุราชการปีที่ 1 - 3 แบ่งเป็น
       พื้นที่ชุมชนเมือง ได้ค่าตอบแทน 4,000 บาท
       พื้นที่ปกติระดับ 3 ได้ค่าตอบแทน 4,000 บาท
       พื้นที่ปกติระดับ 1 - 2 ได้ค่าตอบแทน 4,500 บาท
       พื้นที่เฉพาะกลุ่ม 1 ได้ค่าตอบแทน 9,000 บาท
       พื้นที่เฉพาะกลุ่ม 2 ได้ค่าตอบแทน 14,000 บาท
       
       2.2 อายุราชการปีที่ 4 - 10 แบ่งเป็น
       พื้นที่ชุมชนเมือง ได้ค่าตอบแทน 5,000 บาท
       พื้นที่ปกติระดับ 3 ได้ค่าตอบแทน 5,000 บาท
       พื้นที่ปกติระดับ 1 - 2 ได้ค่าตอบแทน 5,500 บาท
       พื้นที่เฉพาะกลุ่ม 1 ได้ค่าตอบแทน 10,000 บาท
       พื้นที่เฉพาะกลุ่ม 2 ได้ค่าตอบแทน 15,000 บาท
       
       2.3 อายุราชการปีที่ 11 ขึ้นไป แบ่งเป็น
       พื้นที่ชุมชนเมือง ได้ค่าตอบแทน 6,000 บาท
       พื้นที่ปกติระดับ 3 ได้ค่าตอบแทน 6,000 บาท
       พื้นที่ปกติระดับ 1 -2 ได้ค่าตอบแทน 6,500 บาท
       พื้นที่เฉพาะกลุ่ม 1 ได้ค่าตอบแทน 11,000 บาท
       พื้นที่เฉพาะกลุ่ม 2 ได้ค่าตอบแทน 16,000 บาท

       
       3.พยาบาล
       3.1 อายุราชการปีที่ 1 - 3 แบ่งเป็น
       พื้นที่ชุมชนเมือง ได้ค่าตอบแทน 2,200 บาท
       พื้นที่ปกติระดับ 3 ได้ค่าตอบแทน 2,200 บาท
       พื้นที่ปกติระดับ 1 - 2 ได้ค่าตอบแทน 2,500 บาท
       พื้นที่เฉพาะกลุ่ม 1 ได้ค่าตอบแทน 2,700 บาท
       พื้นที่เฉพาะกลุ่ม 2 ได้ค่าตอบแทน 3,700 บาท
       
       3.2 อายุราชการปีที่ 4 - 10 แบ่งเป็น
       พื้นที่ชุมชนเมือง ได้ค่าตอบแทน 2,800 บาท
       พื้นที่ปกติระดับ 3 ได้ค่าตอบแทน 2,800 บาท
       พื้นที่ปกติระดับ 1 - 2 ได้ค่าตอบแทน 3,000 บาท
       พื้นที่เฉพาะกลุ่ม 1 ได้ค่าตอบแทน 3,200 บาท
       พื้นที่เฉพาะกลุ่ม 2 ได้ค่าตอบแทน 4,200 บาท
       
       3.3 อายุราชการปีที่ 11 ขึ้นไป แบ่งเป็น
       พื้นที่ชุมชนเมือง ได้ค่าตอบแทน 3,000 บาท
       พื้นที่ปกติระดับ 3 ได้ค่าตอบแทน 3,000 บาท
       พื้นที่ปกติระดับ 1 - 2 ได้ค่าตอบแทน 3,200 บาท
       พื้นที่เฉพาะกลุ่ม 1 ได้ค่าตอบแทน 3,700 บาท
       พื้นที่เฉพาะกลุ่ม 2 ได้ค่าตอบแทน 4,700 บาท
       

       4. สหสาขาวิชาชีพ
       4.1 อายุราชการปีที่ 1 - 3 แบ่งเป็น
       พื้นที่ชุมชนเมือง ได้ค่าตอบแทน 2,000 บาท
       พื้นที่ปกติระดับ 3 ได้ค่าตอบแทน 2,000 บาท
       พื้นที่ปกติระดับ 1 - 2 ได้ค่าตอบแทน 2,200 บาท
       พื้นที่เฉพาะกลุ่ม 1 ได้ค่าตอบแทน 2,500 บาท
       พื้นที่เฉพาะกลุ่ม 2 ได้ค่าตอบแทน 3,500 บาท
       
       4.2 อายุราชการปีที่ 4 - 10 แบ่งเป็น
       พื้นที่ชุมชนเมือง ได้ค่าตอบแทน 2,600 บาท
       พื้นที่ปกติระดับ 3 ได้ค่าตอบแทน 2,600 บาท
       พื้นที่ปกติระดับ 1 - 2 ได้ค่าตอบแทน 2,800 บาท
       พื้นที่เฉพาะกลุ่ม 1 ได้ค่าตอบแทน 3,000 บาท
       พื้นที่เฉพาะกลุ่ม 2 ได้ค่าตอบแทน 4,000 บาท
       
       4.3 อายุราชการปีที่ 11 ขึ้นไป แบ่งเป็น
       พื้นที่ชุมชนเมือง ได้ค่าตอบแทน 2,800 บาท
       พื้นที่ปกติระดับ 3 ได้ค่าตอบแทน 2,800 บาท
       พื้นที่ปกติระดับ 1 - 2 ได้ค่าตอบแทน 3,000 บาท
       พื้นที่เฉพาะกลุ่ม 1 ได้ค่าตอบแทน 3,500 บาท
       พื้นที่เฉพาะกลุ่ม 2 ได้ค่าตอบแทน 4,500 บาท
       
      
 5. สายสนับสนุน (Bace Office) ปริญญาตรี
       5.1 อายุราชการปีที่ 1 - 3 แบ่งเป็น
       พื้นที่ชุมชนเมือง ได้ค่าตอบแทน 1,200 บาท
       พื้นที่ปกติระดับ 3 ได้ค่าตอบแทน 1,200 บาท
       พื้นที่ปกติระดับ 1 - 2 ได้ค่าตอบแทน 1,500 บาท
       พื้นที่เฉพาะกลุ่ม 1 ได้ค่าตอบแทน 1,700 บาท
       พื้นที่เฉพาะกลุ่ม 2 ได้ค่าตอบแทน 2,700 บาท
       
       5.2 อายุราชการปีที่ 4 - 10 แบ่งเป็น
       พื้นที่ชุมชนเมือง ได้ค่าตอบแทน 1,800 บาท
       พื้นที่ปกติระดับ 3 ได้ค่าตอบแทน 1,800 บาท
       พื้นที่ปกติระดับ 1 - 2 ได้ค่าตอบแทน 2,000 บาท
       พื้นที่เฉพาะกลุ่ม 1 ได้ค่าตอบแทน 2,200 บาท
       พื้นที่เฉพาะกลุ่ม 2 ได้ค่าตอบแทน 3,200 บาท
       
       5.3 อายุราชการปีที่ 11 ขึ้นไป แบ่งเป็น
       พื้นที่ชุมชนเมือง ได้ค่าตอบแทน 2,000 บาท
       พื้นที่ปกติระดับ 3 ได้ค่าตอบแทน 2,000 บาท
       พื้นที่ปกติระดับ 1 - 2 ได้ค่าตอบแทน 2,200 บาท
       พื้นที่เฉพาะกลุ่ม 1 ได้ค่าตอบแทน 2,700 บาท
       พื้นที่เฉพาะกลุ่ม 2 ได้ค่าตอบแทน 3,700 บาท

       
       6. กลุ่มต่ำกว่าปริญญาตรี
       
       6.1 อายุราชการปีที่ 1 - 3 แบ่งเป็น
       พื้นที่ชุมชนเมือง ได้ค่าตอบแทน 1,000 บาท
       พื้นที่ปกติระดับ 1 - 3 ได้ค่าตอบแทน 1,000 บาท
       พื้นที่เฉพาะกลุ่ม 1 ได้ค่าตอบแทน 1,200 บาท
       พื้นที่เฉพาะกลุ่ม 2 ได้ค่าตอบแทน 1,500 บาท
       
       6.2 อายุราชการปีที่ 4 - 10 แบ่งเป็น
       พื้นที่ชุมชนเมือง ได้ค่าตอบแทน 1,200 บาท
       พื้นที่ปกติระดับ 1 - 3 ได้ค่าตอบแทน 1,200 บาท
       พื้นที่เฉพาะกลุ่ม 1 ได้ค่าตอบแทน 1,500 บาท
       พื้นที่เฉพาะกลุ่ม 2 ได้ค่าตอบแทน 1,800 บาท
       
       6.3 อายุราชการปีที่ 11 ขึ้นไป แบ่งเป็น
       พื้นที่ชุมชนเมือง ได้ค่าตอบแทน 1,500 บาท
       พื้นที่ปกติระดับ 1 - 3 ได้ค่าตอบแทน 1,500 บาท
       พื้นที่เฉพาะกลุ่ม 1 ได้ค่าตอบแทน 1,800 บาท
       พื้นที่เฉพาะกลุ่ม 2 ได้ค่าตอบแทน 2,000 บาท