ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายจะให้โอกาสแก่ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะหรือ ประสบการณ์พิเศษในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์ เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอประกาศรับสมัครนักเรียนที่กำลังเรียนชั้น ม.6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กระทรวงศึกษาธิการ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับ ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 

ประกาศรับสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัคร
 การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือประสบการณ์พิเศษ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
(สาขาวิชาที่รับสมัคร: วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา และ วิศวกรรมอุตสาหการ)
 ปิดรับ 24 ก.พ. 2560
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอุตสาหการ
 การรับสมัครนักเรียน ตามโครงการรับนักศึกษาที่มีอัจฉริยะภาพทางคอมพิวเตอร์ เข้าศีกษาใน ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(สาขาวิชาที่รับสมัคร: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย)
   ปิดรับ 9 ก.ย. 59
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย
 การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือประสบการณ์พิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(สาขาวิชาที่รับสมัคร: วิศวกรรมไฟฟ้า)
  ปิดรับ 4 พ.ย. 59
วิศวกรรมไฟฟ้า
 การรับสมัครนักเรียน ตามโครงการรับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรสองภาษา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(สาขาวิชาที่รับสมัคร: วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย)
 ปิดรับ 24 ก.พ. 2560
วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรสองภาษา)
 การรับสมัครนักเรียน ตามโครงการผลิตวิศวกรเพื่อชุมชนเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(สาขาวิชาที่รับสมัคร: วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ วิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย)
 เปิดรับ 1-30 ส.ค. 59
วิศวกรเพื่อชุมชน