มหาวิทายาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560  ใน 3 โครงการ
- โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 
- โครงการกระจายแพทยย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน
- โครงการผลิตแพทย์เพิ่มของคณะแพทยศาสตร์ใหม่เพื่อชุมชน

สมัครเข้าค่ายวิชาการ ODOD    30 ก.ค. ถึง 14 ส.ค. 59
สมัครรับตรง  30 ก.ค. ถึง 14 ก.ย. 59

การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมทางวิชาการฯ (ODOD) ปีการศึกษา 2560

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่มของคณะแพทยศาสตร์ใหม่เพื่อชุมชน ปีการศึกษา 2560

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) และ โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) ปีการศึกษา 2560