การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหมาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมยานยนต์ ภาคภาษาอังกฤา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560  จำนวน 20 คน

เปิดรับสมัคร 1 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2559