รับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สำนักวิทชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตรที่เปิดรับ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วิชาเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ จำนวนรับทั้งสิ้นไม่เกิน 120 คน โดยจะเลือกสาขาวิชาในชั้นปีที่ 2
-  หลักสูตรวิทยาศาสตร์กีฬา จำนวนรับไม่เกิน 15 คน

คุณสมบัติทั่วไป
- เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้น ม.6  หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 แผนวิทย์-คณิต
- GPAX เฉลี่ย 3.00

เปิดรับสมัคร 1 สิงหาคม ถึง 9 กันยายน 59

กรอกข้อมูลการสมัคร On-line