คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาจากโรงเรียนส่วนภูมิภาค และโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหาคร เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะภายใต้ โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ เข้าศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัครทางไปรษณีย์ ถึงวันที่ 23 กันยายน 2559