การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์ชนบทเพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข) และ โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ)  มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัคร 22 สิงหาคม ถึง 22 กันยายน