คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปการ
 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560
 
 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เปิดรับสมัครถึง 16 กันยายน 2559
          
          
          
 
 สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม  เปิดรับสมัครถึง 15 กันยายน 2559