โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาใหม่ ระดับปริญญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ใน 3 หลักสูตร : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์ (สาขาเกษตรศาสตร์)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

เปิดรับสมัคร 15 สิงหาคม ถึง 16 กันยายน 2559

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

 ประกาศ

 ใบสมัคร

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ (สาขาเกษตรศาสตร์) 

 ประกาศ

 ใบสมัคร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 ประกาศ

 ใบสมัคร