เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2560

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ (รอบสอบตรง)

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่าจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2559
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 4 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 2.50

คุณสมบัติของผู้สมัคร (รอบโควตาเรียนดี)

1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
2. ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่โรงเรียนเสนอชื่อมา (พบอาจารย์แนะแนวที่โรงเรียน) โดยเสนอชื่อนักเรียนได้โรงเรียนละไม่เกิน 5 คน
3. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 4 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 3.50

คุณสมบัติของผู้สมัคร (รอบโควตาความสามารถพิเศษ Sci /Com)

1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
2. ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์หรือมีความสามารถที่โดดเด่นด้านการศึกษา
3. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 4 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 3.00

หมายเหตุ – หากผู้สมัครรอบโควตาเรียนดีและรอบโควตาความสามารถพิเศษ Sci /Com ประสงค์จะได้รับทุนการศึกษา ขอให้ระบุในใบสมัครว่าต้องการสอบข้อเขียนและเข้าสอบในวันที่ 8 ตุลาคม 2559 โดยการพิจารณาทุนเรียนดีตลอดหลักสูตรนั้นจะพิจารณาจากคะแนนสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์

กิจกรรม
รอบ 1
(สอบตรง)
รอบ 1
(โควตาเรียนดี)
รอบ 1
(โควตา Sci/Com Skills)
รับสมัคร
18 ส.ค. - 
30 ก.ย. 59
18 ส.ค. - 
30 ก.ย. 59
18 ส.ค. - 
30 ก.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบข้อเขียน
4 ต.ค. 59
-
-
สอบข้อเขียน
8 ต.ค. 59
-
-
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสถานที่สอบสัมภาษณ์
4 พ.ย. 59
4 พ.ย. 59
4 พ.ย. 59
สอบสัมภาษณ์
12 พ.ย. 59
12 พ.ย. 59
12 พ.ย. 59
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
16 พ.ย. 59
16 พ.ย. 59
16 พ.ย. 59
ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่
28 พ.ย. 59
28 พ.ย. 59
28 พ.ย. 59
ICT Preparatory Program
เม.ย. - ก.ค. 60
เม.ย. - ก.ค. 59
เม.ย. - ก.ค. 59
เปิดภาคการศึกษา
ส.ค. 60
ส.ค. 60
ส.ค. 60

คณะ ICT มีทุนการศึกษา (ทุนตลอดหลักสูตรและทุนระหว่างปี) ให้กับนักเรียนที่เรียนดี โดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษา

หน้าเว็บไซต์หลัก  http://www.ict.mahidol.ac.th/thai/thaiadmission/index.html