รับตรงทั่วประเทศ โครงการรับตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT และ วิชาสามัญ ม.สงขลานครินทร์ 60

โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปีการศึกษา 2560
โดยใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 (สอบ 29 ต.ค.-1 พ.ย. 2559)
และวิชาสามัญ 9วิชา(สอบ 24-25ธ.ค.2559)