การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
โครงการนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2560

หลักสูตรและจำนวนรับเข้าศึกษา
สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา 10 คน
สาขาวิชาการจัดการและการสอนกีฬา 25 คน
สื่อสารมวลชนทางกีฬา 12 คน

เปิดรับสมัคร 1-30 กันยายน 2559