มหาวิทยาลัยทักษิณมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ม.ทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2560 

โครงการ   สถานะโครงการ  
1. การรับนิสิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 ระบบกลางAdmissions ยังไม่เปิดรับสมัคร 
2. การรับนิสิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 วิธีทั่วไปโครงการรับตรงคะแนน GAT/ PAT ยังไม่เปิดรับสมัคร  

3. การรับนิสิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 วิธีทั่วไปโครงการรับตรง 9 วิชาสามัญ

ยังไม่เปิดรับสมัคร  
4. การรับนิสิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 วิธีทั่วไปโครงการสอบตรง ม.ทักษิณ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ก.ย.59
5. การรับนิสิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 วิธีพิเศษโครงการผู้มีทักษะพิเศษ ยังไม่เปิดรับสมัคร 
6. การรับนิสิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 วิธีพิเศษโครงการปาริชาตช่อใหม่ ยังไม่เปิดรับสมัคร  
7. การรับนิสิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 วิธีพิเศษโครงการส่งเสริมนักเรียนคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม ยังไม่เปิดรับสมัคร  
8. การรับนิสิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 วิธีพิเศษโครงการเด็กดีศรีท้องถิ่นพัทลุง ยังไม่เปิดรับสมัคร  
9. การรับนิสิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 วิธีโควตาโครงการตามรอยสายตรง ยังไม่เปิดรับสมัคร  
10. การรับนิสิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 วิธีโควตาโครงการโควตาพิเศษโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ ยังไม่เปิดรับสมัคร  
11. การรับนิสิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 วิธีโควตาโครงการโควตาโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ยังไม่เปิดรับสมัคร  
12. การรับนิสิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 วิธีโควตาโครงการโควตานักเรียนจากวิทยาลัยในโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทย์ ยังไม่เปิดรับสมัคร  
13. การรับนิสิต ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ ชั้นปีที่ 1 วิธีพิเศษโครงการนิติศาสตร์ ภาคสมทบ ยังไม่เปิดรับสมัคร  
14. การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 วิธีพิเศษโครงการเกษตรพันธุ์ใหม่                                                                               รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ต.ค.59