โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ช่วงที่ 1 (แผนการศึกษาสี่ปี) ภาคปกติ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เปิดรับสมัครและชำระเงินภายใน 30  กันยายน 2559
มีเปิดรับหลายคณะเช่น สาธารณสุข วิศวะ บริหาร วิทยาศาสตร์ เกษตร
หน้าเว็บไซต์หลัก http://dbs.csc.ku.ac.th:8080/Admission-60/index.jsp