ระเบียบการ รับตรงทั่วประเทศ ม.วลัยลักษณ์ 2560


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่มีภูมิลำเนาในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ ได้สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยลัยลักษณ์ ประเภทโควตาทั่วประเทศ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัครรอบที่ 1   วันที่ 1 กันยายนถึง 20 ธันวาคม 2559
เปิดรับสมัครรอบที่ 2  วันที่ 1  กุมภาพันธ์ ถึง 25 เมษายน 2560

คณะ/สาขาที่เปิดรับเช่น เภสัช 80 คน,  พยาบาล 80 , เทคนิคการแพทย์ 60 , อังกฤษ 100 , บัญชี 120 , วิศวะ 320