มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครผู้กำลังศึกษา และสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรต่างๆของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560  

เปิดรับสมัคร 1 ธันวาคม 2559 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560