รับตรง ประเภทสอบคัดเลือก ม.ราชภัฏรำไพพรรณี 2560 จำนวน 2015 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีรับสมัครนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประเภทสอบคัดเลือก ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 

เปิดรับสมัคร 7 กันยายน 2559 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560 เปิดรับ 2015 คนจ้า