“กระทู้นี้เขียนขึ้นเพื่อแชร์ประสบการณ์และความรู้สึกของเรา ในฐานะนักศึกษาชั้นปีที่1 คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แบบคร่าวๆ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับคณะ ไม่ว่าจะเป็น หลักสูตร แนวทางในการประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา รวมถึงระเบียบการการรับสมัคร สัดส่วนคะแนน เพื่อเป็นแนวทางให้กับน้องๆรุ่นต่อไป ใช้ในการประกอบการตัดสินใจ”สวัสดีค่ะ เราเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1 คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อนหน้านี้เมื่อ2ปีที่แล้วได้มีโอกาสเขียนกระทู้ลงพันทิป ห่างหายไปนานมาก จนวันนี้มีโอกาสเขียนอีกครั้งก็ตื่นเต้นอยู่เหมือนกัน เพราะมีเรื่องราวดีๆอยากมาเล่า มาแบ่งปัน และคิดว่าคงเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคน โดยเฉพาะน้องๆนักเรียนชั้นม.ปลาย กระทู้นี้อาจเป็นอีกทางเลือกที่ใช้ในการประกอบการตัดสินใจเลือกคณะที่จะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ขออนุญาตเรียกแทนตัวเองว่าเราแล้วกันเนอะ
.
.
บอกก่อนเลยว่าความตั้งใจเดิมของเราคืออยากเข้าคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ และตั้งใจว่าจบแล้วอยากเป็นครู หรือไม่ก็ทำงานด้านการศึกษา พอเห็นว่าธรรมศาสตร์เปิดคณะนี้เป็นปีแรกก็เลยลองมาสอบดู เพราะคิดว่าเป็นคณะที่ผลิตครูโดยตรงเหมือนกับมหาลัยทั่วๆไป จนเราสอบติดข้อเขียน ก็เลยเปิดดูข้อมูลเกี่ยวกับคณะว่าเป็นยังไง เรียนยังไง ก็พบว่า อ่าว!! ไม่ใช่นี่หว่า มันฉีกกรอบครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แบบเดิมๆไปเลย แต่ตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยเข้าใจรูปแบบและรายละเอียดของคณะนี้เท่าไหร่ บวกกับไม่ได้ผลิตครูโดยตรงแบบที่เรียน5ปีเลยคิดว่าไม่ตอบโจทย์ ตอนนั้นเลยกะว่าไม่ไปสอบสัมภาษณ์แล้วกัน ไม่เรียนคณะนี้แน่ๆอ่ะ แต่เหมือนอะไรดลใจไม่รู้ สุดท้ายก็ไปสอบสัมภาษณ์5555
.
.
รูปแบบการสัมภาษณ์ในวันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราสนใจคณะนี้มากขึ้นและตัดสินใจว่า เอาล่ะ เราจะทำให้เต็มที่ ช่วงเช้าเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันแบบ Active Learning ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนของคณะ โดยจะมีสถานการณ์ มีคำถามปลายเปิดให้เราได้คิด แสดงความคิดเห็นร่วมกันกับเพื่อนๆ ซึ่งไม่มีถูกผิด โดยส่วนตัวเราชอบอะไรแบบนี้นะ เราว่าวันนั้นสนุกดีอ่ะ ได้ฝึกกระบวนการคิดเยอะเลย ตอนบ่ายก็เป็นการสัมภาษณ์แบบปกติทั่วไป คือเข้าไปพบอาจารย์ทีละคน เสร็จจากวันนั้น เราเลยสนใจรูปแบบการเรียนของคณะนี้มากขึ้น จึงไปหาข้อมูลศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรของคณะ และเริ่มคิดแล้วว่า ถ้าผ่านรอบสัมภาษณ์ มีโอกาสสูงมากที่เราจะตัดสินใจเลือกเรียนที่นี่
.
.
“คณะของเรา เป็นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ หลักสูตร4ปี”
ไม่ใช่ครุศาสตรบัณฑิต หรือ ศึกษาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร5ปีนะคะ
รูปแบบการเรียนของเรา จะเป็นแบบActive learning ลืมการเรียนแบบฟังเลคเชอร์เรื่อยๆ รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง หลับๆตื่นๆไปได้เลยค่ะ เพราะ “ตลอดระยะเวลา4ปีในคณะนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้หลักการ ทฤษฎี และแนวทางในการทำงานด้านการเรียนรู้ของมนุษย์ผ่านการลงมือทำ ปฏิบัติควบคู่กับองค์ความรู้ในเชิงทฤษฎี การทำงานพื้นที่จริง การฝึกงาน และสร้างสรรค์ผลงานที่อาศัยองค์ความรู้ทางการเรียนรู้ของมนุษย์ นำไปสู่การประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป” 

ความมุ่งมั่นของคณะเรา
“คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ สนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย และยกระดับคุณภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ โดยมุ่งหวังในการสร้างครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณความเป็นธรรมศาสตร์ เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงด้านการเรียนรู้ มีจิตวิญญาณในการพัฒนาชุมชมและสังคม สร้างงานวิจัย และพัฒนานวัตรกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้
Bachelor of Arts Program in Learning Sciences
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้ เป็นหลักสูตร 4 ปี (128 หน่วยกิต) พัฒนาขึ้นบนพื้นฐานการบูรณาการองค์ความรู้ของสาขาวิชาต่างๆ ขึ้นเป็นสหวิทยาการ (Interdisciplinary) โดยมีคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญครอบคลุมศาสตร์ด้านการเรียนรู้ของมนุษย์ในหลากหลายบริบท เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ของตนบนฐานการปฏิบัติจริง
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้มีลักษณะเป็นหน่วยการเรียนรู้ (Module) ที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ศึกษาในลักษณะบูรณาการ การใช้ทักษะต่าง ๆ ร่วมกัน โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทางทฤษฏีและปฏิบัติเชิงวิชาชีพ ผ่านการเรียนการสอนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ (Active learning) ทั้งในระดับห้องปฏิบัติการ และกับผู้เชี่ยวชาญหรือหน่วยงานด้านการเรียนรู้ โดยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแต่ในสถานศึกษา
ในสองปีแรกผู้เรียนจะเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Start-up learning process เพื่อให้มีประสบการณ์เรียนรู้ในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยจะเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของผู้เรียนให้เปิดกว้าง ก่อนนำเข้าสู่สารัตถะหลักในปีที่ 3 อาทิ การเรียนรู้ของมนุษย์ องค์ประกอบทางสังคมและวัฒนธรรมในการเรียนรู้ การออกแบบและการจัดกระบวนการเรียนรู้ และ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นต้น ในปีสุดท้ายเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในการเข้าสู่อาชีพ ผู้เรียนจะเลือกกลุ่มวิชาที่ตนเองสนใจเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญในเชิงลึก อาทิ ด้านการศึกษา ด้านศิลปะประยุกต์เพื่อการศึกษา การออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

คุณลักษณะบัณฑิต
บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเรียนรู้ของมนุษย์และมีความเข้าใจในทฤษฎีการเรียนรู้บนฐานสหวิทยาการอย่างถ่องแท้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทั้งในเชิงวิพากษ์และในเชิงสร้างสรรค์ มีทักษะในการวิเคราะห์ ออกแบบ จัดกระบวนการ และประเมินการเรียนรู้ในบริบทต่างๆ และสามารถบูรณาการองค์ความรู้ ทักษะ และการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนการเรียนรู้ในสังคมไทย บัณฑิตของหลักสูตรนี้จะเป็นบุคลากรด้านการเรียนรู้และการศึกษาที่สามารถทำงานได้ในทุกภาคส่วนของสังคม
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
•    นักฝึกอบรมและผู้ที่ทำงานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
•    กระบวนกรหรือวิทยากรกระบวนการ
•    นักเทคโนโลยีการศึกษา
•    นักออกแบบสื่อการเรียนการสอน
•    นักออกแบบการจัดการเรียนรู้
•    นักศิลปะสร้างสรรค์
•    นักพัฒนาชุมชน
•    นักวิจัยด้านการเรียนรู้และการศึกษา
ทั้งหมดด้านบน เป็นข้อมูลสำคัญๆเบื้องต้นเกี่ยวกับคณะ ทั้งรูปแบบการเรียน หลักสูตร และแนวทางประกอบอาชีพ เราจึงสนใจมาก เพราะเราคงได้ฝึกทักษะและพัฒนาตนเองเยอะมากตลอดการเรียน4ปี ในคณะนี้ และสุดท้าย เราก็เลือกที่นี่ ตั้งแต่เปิดเทอมจนถึงตอนที่กำลังเขียนกระทู้นี้อยู่ ก็ผ่านมา3เดือนแล้วในคณะนี้ เรารู้สึกว่าเราได้อะไรเยอะเลย อย่างเช่นการเรียน คือเราเรียนแบบActive learning มันทำให้เราต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ได้ฝึกการคิดอยู่ตลอด อย่างตอนนี้ก็เป็นการพัฒนาทักษะในหลายๆด้าน ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน คือครบหมดจริงๆ มันมีอะไรมากกว่าที่บอกอ่ะ แต่ขอบอกเท่านี้ เพราะอยากให้ลองมาสัมผัสด้วยตนเอง ทุกครั้งที่เรียนเสร็จ เราจะมีการนั่งเป็นวงใหญ่ ประกอบไปด้วยนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน เพื่อพูดแลกเปลี่ยนความคิดกันเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนไป ถกประเด็นที่คิดต่าง และมีการเขียนReflection ทุกครั้ง ว่าเราได้อะไรบ้าง เราคิดต่อยอดไปเรื่องไหน เขียนเล่าให้อาจารย์ฟัง เหมือนเป็นการได้เขียนไดอารี่เลย แต่เป็นไดอารี่ที่มีอะไรมากว่าได้อารี่ทั่วไป แบบมันโตทางความคิดขึ้นมาอีกขั้นหนึ่ง สิ่งที่น่ารักมากคือ อาจารย์อ่านของทุกคน และตอบกลับของทุกคน ตอบแบบไม่ใช่แค่ตอบสั้นๆให้ผ่านไปนะ แต่ตอบแบบใส่ใจ มีการแนะนำและให้มุมมองใหม่ๆกลับมา บางอย่างที่เราเขียนส่งอาจารย์ไป แล้วอาจารย์ให้มุมมองของอาจารย์มา ก็จะรู้สึกแบบ เฮ้ย จริงด้วย บางทีมันเป็นด้านที่เราลืมคิดไป กลายเป็นว่าตอนนี้เราและเพื่อนๆหลายๆคน เคยชินกับการรอคอมเม้นจากอาจารย์เลย ตื่นเต้นทุกวีคว่าอาจารย์จะตอบกลับมาว่ายังไงบ้าง ให้ฟิลเหมือนรอจดหมายรักอ่ะ555555 และสิ่งที่ได้อีกอย่างจากการเขียนReflectionคือทักษะการเขียน เราว่าทุกคนเขียนเก่งขึ้น อย่างตัวเรา เราย้อนกลับไปดูครั้งแรกๆที่เราเขียน ครั้งแรกเราเขียนแย่มาก เหมือนมันเขียนไม่ออกอ่ะ งงๆมึนๆ แต่พอเขียนทุกสัปดาห์มันก็เหมือนเป็นการได้ฝึกฝนไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัว แต่ค่อยๆซึมซับ จากที่เกร็งๆต้องมานั่งคิดว่าจะเขียนอะไร กลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้พอจบคลาส เราสามารถคิดออกได้เลยว่าจะเขียนอะไรบ้าง เขียนแบบสบายๆไม่เกร็งแล้ว การใช้ภาษาก็ดูลื่นขึ้น อ่านสบายขึ้น มีสำนวนภาษาในการเขียนที่เป็นตัวของตัวเองมากขึ้น เราว่ามันเวิร์คมากเลย
.
.
นอกจากด้านการเรียนที่เล่าไปบ้างส่วนในข้างต้นที่เราประทับใจแล้วนั้น ก็เป็นเรื่องของความอบอุ่นในคณะที่ได้รับจากอาจารย์ในคณะ อาจารย์จากโรงเรียนสาธิต คณะบดี รวมถึงพี่เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆในคณะด้วย พวกเราเชื่อมถึงกันในการทำกิจกรรมต่างๆ เหมือนเป็นครอบครัวใหญ่เลย แรกๆก่อนที่จะเข้ามาเรียน เรากังวลมากว่าเราเป็นรุ่นแรก ไม่มีรุ่นพี่ แล้วจะขอคำแนะนำจากใคร ปรึกษาใคร กิจกรรมต่างๆในคณะจะทำยังไง จะเคว้งไหม คณะเปิดใหม่จะเวิร์ครึเปล่า อาจารย์จะเป็นยังไง รูปแบบไหน จะโอเคไหม คือกังวลเยอะมาก
.
.
จนมาถึงวันแรกที่ได้เจอกัน รู้สึกว่าจะเป็นกิจกรรมวันแรกพบ คณะอื่นมีพี่มารอรับและจัดกิจกรรมให้ นี่ก็แอบลุ้นว่าคณะเราจะเป็นยังไง แต่พอถึงเวลาจริงๆก็สนุกและอบอุ่นดี อาจารย์นี่แหละ เป็นคนจัดกิจกรรมและทำหน้าที่เป็นรุ่นพี่ให้ น่ารักมากๆเลยอีกวันที่ประทับใจมากๆ ทำให้มั่นใจจากความรู้สึกในวันนั้นได้เลยว่า ระยะเวลา4ปีต่อจากนี้ จะไม่เคว้งและอบอุ่นใจในคณะนี้ ก็คือวันปฐมนิเทศคณะ มันดีต่อใจจริงๆนะ ช่วงเช้าก็เป็นการฟังบรรยายและกล่าวต้อนรับ แนะนำอาจารย์ตามปกติ ช่วงบ่ายเป็นการทำกิจกรรมร่วมกัน อาจารย์ก็เป็นคนจัดกิจกรรมให้อีกเช่นเคย5555 มีการให้เสนอด้วยว่า เราจะอยู่ร่วมกันยังไง ต้องการให้คณะไปในทิศทางไหน และที่เราบอกว่าชอบมาก คือช่วงหัวค่ำ มีบายศรี ผูกข้อมือ คือมันเห็นได้ชัดเลยว่าอาจารย์มีการเตรียมการมาอย่างดี พิธีในคืนนั้นมันดีมากๆ คนขับเสภาก็คืออาจารย์ คนบรรเลงคนตรีไทยก็คืออาจารย์ในคณะ แถมมีเซอร์ไพรซ์เล่นดนตรีและร้องเพลงให้กับนักศึกษาด้วย มันอบอุ่นมากๆเลย เดี๋ยวลองดูภาพ น่าจะเข้าใจได้เลยว่าอบอุ่นจริงๆ มีให้กุญแจล็อคเกอร์ด้วย จริงๆให้แค่กุญแจก็พอแล้ว แต่ยังใส่ใจรายละเอียดที่จะใส่ของขวัญไว้ในล็อคเกอร์ด้วย แต่ละคนก็ได้ของที่แตกต่างกันออกไป แล้วแต่ว่าใครได้ล็อคเกอร์เบอร์ไหน น่ารักเนอะ


อย่างที่บอกไปว่าเราเรียนแบบ Active learning (พูดถึงรูปแบบการเรียนในบางส่วนไปแล้ว รายละเอียดลึกๆขอไม่บอกนะ อยากให้น้องๆมาสัมผัสด้วยตัวเอง จะได้ตื่นเต้น55555) เราก็เอารูปแบบนั้นมาใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆในคณะด้วย กิจกรรมในคณะเราไม่ได้บังคับว่าต้องทำแบบนั้นแบบนี้ เราทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงที่จะออกความคิดเห็น เสนอแนวคิด เสนอกิจกรรม ว่าอยากทำอะไร ทำอย่างไร ทำเพื่ออะไร สามารถเขียนเสนอโครงการต่างๆต่ออาจารย์ได้ ถ้าสมเหตุสมผลก็จะเซ็นอนุมัติให้ผ่านและพร้อมที่จะสนับสนุนเต็มที่ อาจารย์ในคณะเราส่วนมากอายุยังไม่มาก อยู่แถบๆเลข3กันเป็นส่วนใหญ่ แต่ที่อายุเยอะๆก็มี แต่ไม่ใช่ปัญหาเลย เพราะสิ่งหนึ่งที่ทุกคนเหมือนกันคือ เค้าเปิดใจรับฟังนักศึกษา ชอบที่บอกว่า สามารถคิดอะไรใหม่ๆได้เลย เราไม่จำเป็นต้องทำเพราะแค่เค้าทำต่อๆกันมา แต่เราสามารถคิดใหม่และต่อยอดได้ บนความสมเหตุสมผล อย่างเช่นรูปด้านล่างนี้ก็เป็นกิจกรรมที่อาจารย์ให้นักศึกษามาเสนอว่า อยากให้คณะมีอะไรบ้าง แนวทางเป็นไปในรูปแบบไหน ช่วยกันคิด ช่วยกันเสนอกิจกรรม โดยมีอาจารย์เป็นโค้ชให้


อย่างเช่นกิจกรรมแรกที่พวกเรานักศึกษามีโอกาสได้จัดขึ้นกันเองให้อาจารย์คือ กิจกรรมไหว้ครูคณะ เรามาในธีม ครูเดย์ ครูกันทุกวันเลย ก็เป็นกิจกรรมที่เปิดกว้าง มีอิสระ ไม่ต้องพิธีอะไรมากมาย แต่จัดแบบสมัยใหม่ ที่ยังคงสิ่งที่ดีงามของความเป็นไทยไว้อยู่ บรรยากาศวันนั้นเลยออกมาน่ารักมาก แม้จะมีตะกุกตะกักไปบ้างในบางช่วงบางตอน55555

กิจกรรมอื่นๆในอนาคตก็เช่นกันนะ นักศึกษามีสิทธิที่จะเสนอได้เรื่อยๆเลย อย่างตอนนี้พวกเราอยากมีวงดนตรีของคณะไว้ใช้ในงานต่างๆ ก็เสนอไป อาจารย์ก็เห็นว่าเหมาะสม เลยอยู่ในช่วงจัดซื้อเครื่องดนตรีอยู่ อันนี้เพื่อนๆก็ลองเล่นดูก่อนครั้งแรก เป็นการแนะนำวง ในงานครูเดย์ ครูกันทุกวันเลย 

ในวันไหว้ครู เราชอบประโยคหนึ่งของคณบดีมากว่า “ไม่ใช่แค่นักศึกษาที่เป็นศิษย์ของอาจารย์ แต่เราเป็นครูเป็นศิษย์ซึ่งกันและกัน” หูยย ชอบมากอ่ะ คิดว่าคุณผู้อ่านคงอ่านแล้วจะเข้าใจความหมายประโยคนี้ได้ดี นอกจากความเก๋ในเรื่องความเข้าใจผู้อื่นของอาจารย์ที่เราประทับใจแล้ว อยากจะบอกว่า อาจารย์ในคณะเราทุกคน ผ่านการคัดเลือกมาอย่างดี คณาจารย์ในคณะเรามีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในหลายสาขาวิชา อาทิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ เรียกได้ว่า อยากปรึกษาด้านไหน เรามีหมดค่ะ5555 นอกจากด้านวิขาการแล้ว เรื่องอื่นๆก็ได้เช่นกัน...
คณะเรามีกรุ้ปไลน์ร่วมกันระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และพี่เจ้าหน้าที่คณะ ที่เอาไว้แจ้งข่าวสารและรายละเอียดต่างๆ นอกจากอาจารย์ในคณะจะดีแล้ว อีกคนหนึ่งที่เรารู้สึกแปลกใหม่มากคือคณบดี ปกติที่เคยพบเจอคือคนที่ตำแหน่งหน้าที่การงานสูงขนาดนี้ คงไม่ค่อยมาคลุกคลีใกล้ชิดกับนักศึกษาเท่าไหร่ แต่คณบดีของคณะเราไม่ใช่แบบนั้นเลย เข้าร่วมเกือบทุกกิจกรรมของนักศึกษา ให้ความร่วมมือและใส่ใจดูแลอย่างดี มีความเป็นกันเอง พูดคุยและปรึกษาได้ น่ารักมากตรงที่พยายามจะจำนักศึกษาให้ได้ครบทุกคน แล้วก็จำให้เยอะจริงๆ รู้สึกใกล้ชิดดี55555 
คณะเรามีอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยนะคะ โดยนักศึกษาจะเป็นคนเลือกอาจารย์เอง อาจารย์หนึ่งคนจะมีนักศึกษาในความดูแล4-5คน อย่างของกลุ่มเราคือน่ารักและอบอุ่นมาก มีไลน์กลุ่มไว้พูดคุย ปรึกษากัน มีนัดทานข้าว เรื่องต่างๆก็สามารถปรึกษาอาจารย์ได้เสมอ เรียกว่าใส่ใจมากๆค่ะ
นอกจากนี้ การมาอยู่ในคณะนี้ ยังทำให้นักศึกษาอ้วนขึ้นด้วยค่ะ เพราะเลี้ยงดีกินดีมาก เวลาทำกิจกรรมก็จะมีน้ำ ข้าว ขนมเลี้ยงฟรี บางทีมีห่อกลับไปกินที่หอกันด้วย อิ่มจริงๆค่ะ อยากให้มาลอง555555

กิจกรรมล่าสุดที่ผ่านมา คือกิจกรรมวันสถาปนาคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ครบรอบ2ปี ในวันที่29 กันยายน และเปิดอาคารเรียน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ งานในวันนั้นผ่านไปด้วยดีค่ะ เป็นการร่วมมือของอาจารย์และนักศึกษา เสร็จงานก็ช่วยกันเก็บช่วยกันเคลีย เห็นการทำงานของทุกๆฝ่าย เป็นภาพที่น่ารักและอบอุ่นมากค่ะ (มีการร้องเพลงคณะด้วยค่ะ เรามีเพลงประจำคณะด้วยนะคะ)


นอกจากกิจกรรมต่างๆภายในคณะที่ยกตัวอย่างให้ได้ทราบกันแล้วนั้น เราก็มีกิจกรรมอื่นๆที่เป็นการเรียนรู้ที่ดีอีกนะคะ สามารถนำมาเชื่อมโยงกับการเรียน และเป็นประโยชน์ในหลายๆด้านได้อีกด้วย อย่างที่ผ่านมา ทางคณะพานักศึกษาและอาจารย์ไปชมละครเวทีเรื่องมังกรสลัดเกล็ด ที่หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร เป็นอะไรที่ดูแล้วต้องกลับมาคิดต่อ ในบางช่วงตอนของการแสดง ผู้ชมก็ต้องใช้การตีความ แต่ละคนก็ตีความหมายในแบบที่แตกต่างกันออกไป เมื่อชมเสร็จแล้ว มันดีมากตรงที่ เค้าเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากคณะเรา ได้พูดคุยกับนักแสดงและผู้กำกับ เปิดโอกาสให้เราถามได้อย่างเต็มที่ มันได้อะไรมากกว่าเกี่ยวกับละครเวทีเรื่องที่ชม แต่มันได้passion และแรงบัลดาลใจกลับมาด้วย เรียกได้ว่าคุ้มค่ามากจริงๆค่ะ
อ่านมาถึงตรงนี้ เรียกได้ว่าเยอะพอสมควรเลย ขอบคุณมากๆนะคะที่อ่าน5555 ทั้งรายละเอียดคณะ หลักสูตรการเรียน แนวทางการประกอบอาชีพ ไปจนถึงเรื่องราว กิจกรรมในคณะบางส่วนที่ได้เล่าให้อ่านไป ทุกสิ่งทุกอย่างเขียนขึ้นมาจากใจและความรู้สึกของเราจริงๆค่ะ ถ้าน้องๆมัธยมมีโอกาสได้อ่านกระทู้นี้ แล้วคุณมีความฝันที่อยากทำงานเกี่ยวกับด้านการศึกษา อยากบอกว่า ลองเปิดใจและให้คณะเราได้เป็นส่วนหนึ่งในทางเลือกของคุณ คุณจะได้รับอะไรดีๆมากมาย อย่างที่เราได้รับอยู่ในขณะนี้ ทั้งความรู้ ประสบการณ์ใหม่ เราได้ทำอะไรที่ไม่เคยทำหลายอย่าง ได้ฝักทักษะให้หลายๆด้านจากการเรียนวิชาคณะรวมถึงกิจกรรมในคณะ เรารู้สึกว่าเราได้โตขึ้นอีกขั้นหนึ่ง ที่เล่าไปมันยังไม่หมดเลยค่ะ ถ้าเล่าหมดคงอีกยาวมากๆแน่ๆ ยังมีอะไรอีกมากมาย ที่อยากให้คุณได้มารู้จัก ได้มาสัมผัสและเรียนรู้ด้วยตัวคุณเอง แล้วคุณจะรู้ค่ะ ว่าคุณตัดสินใจไม่ผิดเลย มาเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาการศึกษาของประเทศนี้ไปด้วยกัน และมาเป็นส่วนหนึ่งของคณะร่วมกันนะคะ อาจารย์ทุกท่านตั้งใจกับคณะนี้มากจริงๆ มาเถอะค่ะ พี่รอเจอน้องๆอยู่ ^^

การรับสมัคร สำหรับปีการศึกษา 2560
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 100 คน แบ่งเป็น
1.   การคัดเลือกกลาง (Admissions)
      GAT และ PAT 5
2.   โครงการรับตรง
ใช้คะแนน TU STAR ในวิชา STAR00 ครั้งที่ 1/2559 ถึง 5/2559 (ยื่นคะแนนครั้งที่ดีที่สุด) โดยมีค่าน้ำหนักคะแนน ดังนี้
ทักษะการคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ     50%
ความเท่าทันโลกสมัยใหม่      10%
การสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ      40%
หมายเหตุ
รายละเอียดการสอบ TU STAR สามารถอ่านได้จาก http://www.tustar.tu.ac.th/  และ Facebook: TU STAR gateway to Thammasat


คุณสมบัติเฉพาะ
- สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
- หากกำลังศึกษาต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้น ม.4 – ม.6 (ภาค 1) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
กำหนดการรับสมัคร โครงการสอบตรง ปีการศึกษา 2560
รับสมัครผ่านระบบ Online        1 - 30 พฤศจิกายน 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    9 มกราคม 2560
สอบสัมภาษณ์/ กระบวนการกลุ่ม        14 - 15 มกราคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก        30 มกราคม 2560
ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ Clearning House    25 - 28 เมษายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา        19 พฤษภาคม 2560
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่            19 พฤษภาคม 2560
เปิดภาคการศึกษา 2560            สิงหาคม 2560
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม      
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
www.lsed.tu.ac.th                          
โทรศัพท์  0-2564 4440-79 ต่อ 1585
โทรสาร  0-2564 4440-79 ต่อ 1584
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ © 2015
99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121โทรศัพท์: 02-564-4442-79

Credit    http://pantip.com/topic/35728314