มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎาร์ธานี มีแนวคิดที่จะจัดโครงการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษ ที่ขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ชุมชน เพื่อให้สอดคลองกับนโยบายของประเทศที่ให้มหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาคมีบทบาทในการพัฒนาการศึกษาของยาวชนในทุกภูมิภาคในด้านต่างๆ

ปฏิทินดำเนินการ
เปิดรับสมัคร รอบที่ 1  ตั้งแต่บัดนนี้ถึง 28 พฤศจิกายน 2559
เปิดรับสมัคร รอบที่ 2  ตั้งแต่ 10 มกราคม ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2560
เปิดรับสมัคร รอบที่ 3  ตั้งแต่ 10 มีนาคม ถึง 10 เมษายน 2560