รับตรงโครงการพิเศษ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น 60

รับตรงโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560

สาขาที่เปิดรับ
-สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 60 คน
-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 60 คน
-สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 60 คน

เปิดรับสมัคร
รอบ 1 โดยสอบข้อเขียน  4 มกราคม ถึง 3 มีนาคม 2560
รอบ 2 โดยยื่นคะแนน O-NET,GAT,PAT 3 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2560