รับตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 6 กุมภาพันธ์ 2560

คณะ เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี
1. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
2. คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
3. คณะบริหารธุรกิจ
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์