รับตรง ทุน โครงการประกวดแข่งขันระดับชาติ และนานาชาติ วิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา 60

ประกาศการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์ โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนจากการประกวดแข่งขันระดับชาติ และนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560  เรียนฟรี 4 ปี จำนวน 12 ทุน

ผู้รับทุนการศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายโดยกำหนดมีระยะเวลาในการให้ทุนรวม 8 ภาคการศึกษาตลอดหลักสูตรรวม 4 ปีการศึกษา ตามแผนการเรียนปกติ

เปิดรับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ ถึง 15 มีนาคม 2560