รับตรง รัสเซียศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 จำนวน 100 คน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดัปริญญาตรี ภาคภาษาไทย โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกตรง โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 100 คน

เปิดรับสมัคร 1 ธันวาคม 2559 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2559