รับตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ขอประกาศการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัคร 15 พฤศจิกายน 59 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 60