รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 60

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้กำหนดการรับสมัครและการสอบบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โควตาที่คณะดำเนินการเอง ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 4 โควตา และ 1 โครงการ

เปิดรับสมัคร 1 ธันวาคม 59 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 60