รับตรง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.มหาสารคาม 2560

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะดำเนินการสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประเภทคโครงการที่คณะดำเนินการเอง โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัคร 3 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560