รับตรง นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 2560

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 120 คน

รอบการรับสมัคร
รอบที่ 1 จำนวน 60 คน เปิดรับ 1 ธันวาคม 59 ถึง  31 มกราคม 60
รอบที่ 2 จำนวน 60 คน เปิดรับ 1 ธันวาคม 59 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 60