รับตรง โควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ แม่ฟ้าหลวง 2560

   ด้วย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 : ระบบโควตาพิเศษสำนักวิชาวิทยาศาสตร์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หลักสูตรและสาขาวิชาที่จะรับ 

ลำดับ

หลักสูตร

สาขาวิชา

1

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

2

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

เคมีประยุกต์

3

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

วิศวกรรมวัสดุ

เปิดรับสมัคร 13 ธันวาคม 2559  ถึง 13 มกราคม 2560