Update กระดาษคำตอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2560

ล่าสุด สทศ ได้ขึ้นข้อมูล ตัวอย่างกระดาษคำตอบ ในเว็บไซต์แล้วจ้า น้องๆสามารถเข้ามาดูได้ พร้อม รูปแบบและจำนวนของข้อสอบ  , Test Blueprint  เนื้อหาที่ออกสอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2560 โดยปีนี้ ข้อสอบทุกวิชาเป็นแบบปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในการประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่  3/2559 เมื่อวันที่  19  มิถุนายน  2559  เห็นชอบกำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา  2560  โดยกำหนดการรับสมัครสอบ  การทดสอบ และการประกาศผลสอบวิชาสามัญ  9  วิชา  ดังนี้

กิจกรรม กำหนดการ
รับสมัครสอบ 5 – 24 ตุลาคม 2559
วันสอบ 24 – 25 ธันวาคม 2559
ประกาศผลสอบ 25  มกราคม  2560

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ