รับตรง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี นานาชาติ ม.ธรรมศาสตร์ 60

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ และ หลักสูรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560   โดยจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ตลอดหลักสูตร จำนวนรับทั้งหมด 120 คน

เปิดรับสมัคร 3 มกราคม ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2560